ENGLISH   -  

 

 

 

 

 • Chương trình đào tạo 132 TC ngành Thiết kế Thời trang

  CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

             

  Tên chương trình: THIẾT KẾ THỜI TRANG

              Trình độ đào tạo: Đại học

              Ngành đào tạo: THIẾT KẾ THỜI TRANG            

  Mã ngành: 7210404

              Hình thức đào tạo: CHÍNH QUI

              Văn bằng tốt nghiệp: Cử Nhân

  (Ban hành tại Quyết định số……ngày…………………………………..của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh)

  1. Thời gian đào tạo: 4 năm

  2. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp phổ thông trung học

  3. Thang điểm, Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

  Thang điểm: 10

  Quy trình đào tạo: Theo qui chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo quyết định số 17/VBHN-BGDĐT

  Điều kiện tốt nghiệp:

              Điều kiện chung: Theo qui chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo quyết định số 17/VBHN-BGDĐT

              Điều kiện của chuyên ngànhĐạt kỳ thi kiểm tra năng lực “Qualified exam”

  4. Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra

  Mục đích (Goals)

  Chương trình đào tạo ngành Thiết kế thời trang nhằm đào tạo ra những cử nhân có đầy đủ các kiến thức chuyên ngành TKTT để thiết kế và phát triển sản phẩm thời trang, có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm, có thái độ nghề nghiệp phù hợp đáp ứng được các yêu cầu phát triển của các danh nghiệp may mặc thời trang và xã hội

  Mục tiêu đào tạo (Objectives)

              Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng và năng lực:

  1. Kiến thức và lập luận kỹ thuật chuyên ngành thiết kế thời trang
  2. Kỹ năng và tố chất cá nhân và chuyên nghiệp trong lĩnh vực thiết kế thời trang
  3. Kỹ năng giao tiếp: làm việc theo nhóm và giao tiếp
  4. Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, và vận hành trong bối cảnh doanh nghiệp, xã hội và môi trường – quá trình sáng tạo thời trang

  Chuẩn đầu ra (Program outcomes)

  Ký hiệu

  Chuẩn đầu ra

  Trình độ năng lực

  1.  

   KIẾN THỨC VÀ LẬP LUẬN KỸ THUẬT

   

  1.1.

  Kết nối được các nguyên tắc cơ bản trong khoa học xã hội và tự nhiên (Chủ nghĩa Xã hội khoa học, toán học, vật lý học,…) vào lĩnh vực thiết kế thời trang.

  4.0

  1.2.

  Phân tích các kiến thức nền tảng kỹ thuật cốt lõi trong lĩnh vực thiết kế thời trang như các khái niệm và phong cách thời trang,vật liệu thời trang, lịch sử trang phục, minh họa thời trang, các kỹ thuật xử lý chất liệu dùng trong thời trang

  4.0

  1.3.

  Phát triển sáng tạo các kiến thức nền tảng kỹ thuật nâng cao trong lĩnh vực thiết kế thời trang như TKTT trên dressform, TKTT trên máy vi tính, các kiến thức về tổ chức show diễn, thiết kế thời trang các thể loại trang phục, kinh doanh thời trang.

  5.0

  1.  

  HÌNH THÀNH KỸ NĂNG VÀ PHÁT HUY TỐ CHẤT CÁ NHÂN VÀ TÍNH CHUYÊN NGHIỆP

  2.1.

  Biện luận giải quyết các vấn đề kỹ thuật và mỹ thuật trong thiết kế thời trang thông qua các đồ án thiết kế bộ sưu tập thời trang, khảo sát thị trường, các chuyên đề thực tế.

  5.0

  2.2.

  Thực nghiệm nghiên cứu khám phá kiến thức thiết kế thời trang thông qua các đồ án thiết kế bộ sưu tập thời trang, khảo sát thị trường, các chuyên đề thực tế.

  5.0

  2.3.

  Phát triển kỹ năng tư duy tầm hệ thống để giải quyết các vấn đề thiết kế thời trang trong lĩnh vực công nghiệp thời trang để thiết kế thời trang, khảo sát thị trường, chuyên đề thực tế.

  5.0

  2.4.

  Thiết kế lịch trình học cho bản thân với thái độ, tư tưởng học tập đúng đắn, góp phần nâng cao hiệu quả học tập và nghiên cứu

  5.0

  2.5.

  Kết nối học tập theo gương các nhà thiết kế tiêu biểu để hình thành đạo đức và thái độ nghề nghiệp chuẩn mực trong công tác thiết kế thời trang phát huy tinh thần dân tộc và văn minh.

  4.0

  1.  

  HÌNH THÀNH KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ LÀM VIỆC THEO NHÓM 

  3.1.

  Bố trí phối hợp làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành nghề

  4.0

  3.2.

  Phát triển kỹ năng sử dụng các công cụ giao tiếp như văn bản, thư điện tử, đồ họa và thuyết trình

  5.0

  3.3.

  Thực nghiệm hiệu quả tiếng Anh trong học tập

  4.0

  1.  

  HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI, VẬN HÀNH TRONG BỐI CẢNH DOANH NGHIỆP, XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG – QUÁ TRÌNH SÁNG TẠO THỜI TRANG

  4.1.

  Giải thích được mối liên hệ giữa các hoạt động thiết kế thời trang đối với môi trường và xã hội thông qua các dự án thời trang liên kết với doanh nghiệp, thực tập xí nghiệp

  5.0

  4.2.

  Nhận định căn bản bối cảnh doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực may - thời trang thông qua thực hiện các dự án thời trang liên kết với doanh nghiệp, thực tập xí nghiệp

  5.0

  4.3.

  Xúc cảm và hình thành ý tưởng cụ thể về các dự án thiết kế thời trang

  6.0

  4.4.

  Đánh giá sâu sắc ý tưởng để thiết kế các dự án thời trang

  6.0

  4.5.

  Triển khai căn bản các dự án thiết kế thông qua các đồ án thiết kế, đồ án tốt nghiệp

  5.0

  4.6.

  Vận hành các dự án thời trang thông qua các đồ án thiết kế, đồ án tốt nghiệp

  5.0

  4.7.

  Thiết lập các định hướng trong thiết kế và kinh doanh thời trang

  4.0

  4.8.

  Xác lập kế hoạch cho sáng nghiệp kinh doanh thời trang

  4.0

  Thang trình độ năng lực

  Trình độ năng lực

  Mô tả ngắn

  0.0 ≤ TĐNL ≤ 1.0

  Cơ bản

  Nhớ: Sinh viên ghi nhớ/ nhận ra/ nhớ lại được kiến thức bằng các hành động như định nghĩa, nhắc lại, liệt kê, nhận diện, xác định,...

  1.0 < TĐNL ≤ 2.0

  Đạt yêu cầu

  Hiểu: Sinh viên tự kiến tạo được kiến thức từ các tài liệu, kiến thức bằng các hành động như giải thích, phân loại, minh họa, suy luận, ...

  2.0 < TĐNL ≤ 3.0

  Áp dụng: Sinh viên thực hiện/ áp dụng kiến thức để tạo ra các sản phẩm như mô hình, vật thật, sản phẩm mô phỏng, bài báo cáo,...

  3.0 < TĐNL ≤ 4.0

  Thành thạo

  Phân tích: Sinh viên phân tích tài liệu/ kiến thức thành các chi tiết/ bộ phận và chỉ ra được mối quan hệ của chúng tổng thể bằng các hành động như phân tích, phân loại, so sánh, tổng hợp,...

  4.0 < TĐNL ≤ 5.0

  Đánh giá: SV đưa ra được nhận định, dự báo về kiến thức/ thông tin theo các tiêu chuẩn, tiêu chí và chỉ số đo lường đã được xác định bằng các hành động như nhận xét, phản biện, đề xuất,...

  5.0 < TĐNL ≤ 6.0

  Xuất sắc

  Sáng tạo: SV kiến tạo/ sắp xếp/ tổ chức/ thiết kế/ khái quát hóa các chi tiết/ bộ phận theo cách khác/ mới để tạo ra cấu trúc/ mô hình/ sản phẩm mới.

  5. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 132 tín chỉ

  (không bao gồm khối kiến thức Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng)

  6. Phân bổ khối lượng các khối kiến thức

  TT

  TÊN HỌC PHẦN

  Số tín chỉ

  KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

  50

  A. Khối kiến thức bắt buộc

  38

   

  I. Lý luận chính trị + Pháp luật

  12

   

  1

  Các NL cơ bản của CN Mác-Lênin

  5

   

  2

  Đường lối CM của ĐCSVN

  3

   

  3

  Tư tưởng Hồ Chí Minh

  2

   

  4

  Pháp luật đại cương

  2

   

  II. Toán học và KHTN

  23

   

  1.  

  Toán ứng dụng

  3

   

  1.  

  Xử lý chất liệu

  4(1+3)

   

  1.  

  Lịch sử trang phục 1

  2

   

  1.  

  Lịch sử trang phục 2

  2

   

  1.  

  Hình họa cơ bản

  3(1+2)

   

  1.  

  Vẽ mỹ thuật căn bản

  3(1+2)

   

  1.  

  Vẽ Minh họa thời trang cơ bản

  3(1+2)

   

  1.  

  Vật liệu thời trang

  3

   

  III. Nhập môn ngành

  3 (2+1)

   

  B. Khối kiến thức tự chọn

  12

   

  IV. Tin học

  4

   

  1

  Tin học ứng dụng (Adobe Illustrator)

  4(1+3)

   

  V. Khoa học xã hội nhân văn (theo danh mục)

  06

   

  VI. Toán học và KHTN

  00

   

  VII. Khác (khoa đề xuất)

  2

   

  1.  

  Mỹ học

  2

   

  1.  

  Nhiếp ảnh

  2(1+1)

   

  1.  

  Khoa học về màu sắc

  2

   

  C. Khối kiến thức GDTC + GDQP

   

  VIII. Giáo dục thể chất

   

  1

  Giáo dục thể chất 1

  1

   

  2

  Giáo dục thể chất 2

  1

   

  3

  Tư chọn Giáo dục thể chất 3

  3

   

  IX. Giáo dục quốc phòng

  165 tiết

   

  KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGHIỆP

  82

   

  Cơ sở nhóm ngành và ngành

  20

   

  Cơ sở ngành

   

  Chuyên ngành

  40

   

  kiến thức chuyên gia, liên kết với DN

  0

   

  Thí nghiệm, thực tập, thực hành

  Trong đó, thực tập tốt nghiệp

  13

   

  2

   

  Khóa luận tốt nghiệp

  7

   

   

  7. Nội dung chương trình

  A – Phần bắt buộc

  7.1. Kiến thức giáo dục đại cương

  A – Phần bắt buộc

  7.1. Kiến thức giáo dục đại cương

  STT

  Mã môn học

  Tên học phần

  Số tín chỉ

  Mã MH trước,

  MH tiên quyết

  1.  

  LLCT150105

  Những NLCB của CN Mác – Lênin

  5

  Không MH tiên quyết

  1.  

  LLCT120314

  Tư tưởng Hồ Chí Minh

  2

  LLCT150105

  1.  

  LLCT230214

  Đường lối cách mạng của ĐCSVN

  3

  LLCT150105, LLCT120314

  1.  

  GELA220405

  Pháp luật đại cương

  2

  Không MH tiên quyết

  1.  

  MATH133401

  Toán ứng dụng

  3

  Không MH tiên quyết

  1.  

  MAHA241452

  Xử lý chất liệu

  4(1+3)

  FUFA130952,

  Tách nhóm TH

  1.  

  HICL120252

  Lịch sử trang phục

  2

  Không MH tiên quyết

  1.  

  ECHI220352

  Lịch sử trang phục dân tộc

  2

  Không MH tiên quyết

  1.  

  BGRA130752

  Hình họa cơ bản

  3(1+2)

  Không MH tiên quyết

  Tách nhóm TH

  10. 

  BADR140552

  Vẽ mỹ thuật căn bản

  3(1+2)

  Không MH tiên quyết

  Tách nhóm TH

  1.  

  BAIL131052

  Vẽ Minh họa thời trang cơ bản

  3(1+2)

  Không MH tiên quyết

  Tách nhóm TH

  11. 

  FAMA131152

  Vật liệu thời trang

  3

  Không MH tiên quyết

  12. 

  ITFD130352

  Nhập môn ngành TKTT

  3(2+1)

  Không MH tiên quyết

  13. 

  PHED110513

  Giáo dục thể chất 1

  1

  Không MH tiên quyết

  14. 

  PHED110613

  Giáo dục thể chất 2

  1

  Không MH tiên quyết

  15. 

  PHED130715

  Giáo dục thể chất 3

  3

  Không MH tiên quyết

  16. 

   

  Giáo dục quốc phòng

  165 tiết

  Không MH tiên quyết

  Tổng

  38

  7.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

  7.2.1. Kiến thức cơ sở nhóm ngành và ngành

  STT

  Mã môn học

  Tên học phần

  Số tín chỉ

  Mã MH trước,

  MH tiên quyết

  1.  

   BSPM241252

  Thiết kế rập căn bản

  4(1+3)

  Không MH tiên quyết

  1.  

  ARTH130152

  Lịch sử mỹ thuật

  3

  Không MH tiên quyết

  1.  

  PRVI220752

  Nguyên lý thị giác

  2(1+1)

  Không MH tiên quyết

  1.  

  FUFA231352

  Nền tảng thiết kế thời trang

  3(2+1)

  FUFA130952, BAIL131052, TDFF121552

  1.  

  AADR230652

  Vẽ mỹ thuật nâng cao

  3(1+2)

  BADR140552,

  Tách nhóm TH

  1.  

  ADIL331152

  Vẽ Minh họa thời trang nâng cao

  3(1+2)

  BAIL131052,

  Tách nhóm TH

  Tổng

  18

  7.2.2.a Kiến thức chuyên ngành (cho các học phần lý thuyết và thí nghiệm)

  STT

  Mã môn học

  Tên học phần

  Số tín chỉ

  Mã MH trước,

  MH tiên quyết

  Chuyên ngành lý thuyết

  1.  

  TDFF121552

  Vẽ kỹ thuật thiết kế thời trang

  2(1+1)

  Không MH tiên quyết

  Tách nhóm TH

  1.  

  ADPM241652

  Thiết kế rập nâng cao

  4(1+3)

  BSPM241252

  1.  

  FDDF341752

  Thiết kế thời trang trên dressform

  4(1+3)

  Không MH tiên quyết

  Tách nhóm TH

  1.  

  CAFD341852

  Thiêt kế rập trên máy tính

  4(1+3)

  ADPM241652,

  ACDE321952

  Tách nhóm TH

  1.  

  ACDE321952

  Thiết kế phụ trang

  2(1+1)

  FUFA231352, AADR230652,

  BSPM241252 

  1.  

  FAPR312052

  Đồ án thiết kế thời trang nam

  1

  FDDF341752,

   

  1.  

  FAPR312152

  Đồ án thiết kế thời trang nữ

  1

  FDDF341752,

  1.  

  FAPR412252

  Đồ án thiết kế thời trang ấn tượng

  1

  FDDF341752, BAIL131052, MAHA241452

  1.  

  POPR312352

  Đồ án trình bày Bộ sưu tập

  1

  Không MH tiên quyết

  10. 

  FABU332752

  Kinh doanh thời trang

  3

  Không MH tiên quyết

  11. 

  FMAK423652

  Marketing thời trang

  2

  Không MH tiên quyết

  12. 

  FSOR332652

  Tổ chức show diễn

  3(2+1)

  Không MH tiên quyết

  13. 

  ASEN222852

  Liên kết doanh nghiệp

  2

  Không MH tiên quyết

  Mời chuyên gia

  Tổng

  29

  Chuyên ngành thực tế XN

  1.  

  SSFT322952

  Chuyên đề ngoại khóa

  2

  Không MH tiên quyết

  7.2.2.b Kiến thức chuyên ngành (các học phần thực hành xưởng, thực tập công nghiệp)

  STT

  Mã môn học

  Tên học phần

  Số tín chỉ

  Mã MH trước,

  MH tiên quyết

  Chuyên ngành thực hành xưởng

  1.  

  PSKE323052

  TH ký họa

  2

  Không MH tiên quyết

  Tách nhóm TH

  1.  

  PADW223152

  TH hình họa nâng cao

  2

  BGRA130452

  Tách nhóm TH

  1.  

  PACD321652

  TH thiết kế phụ trang

  2

  BASP233452

  Tách nhóm TH

  1.  

  PBSE113352

  TH may căn bản

  1

  Không MH tiên quyết

  Tách nhóm TH

  1.  

  BASP233452

  TH may trang phục căn bản

  3

  PBSE113352

  Tách nhóm TH

  1.  

  AASP333552

  TH may trang phục nâng cao

  3

  BASP233452

  Tách nhóm TH

  Tổng

  13

  Chuyên ngành thực tập tốt nghiệp

  1.  

  GRPR423352

  Thực tập tốt nghiệp

  2

  Các môn TKTT

  Tổng

  02

  7.2.3. Tốt nghiệp

  STT

  Mã môn học

  Tên học phần

  Số tín chỉ

  Mã MH trước,

  MH tiên quyết

  1.  

  FPFD473752

  Khóa luận tốt nghiệp

  07

  Đạt kỳ thi kiểm tra năng lực “Qualified exam”

  Tổng

  07

  B – Phần tự chọn:

  Kiến thức giáo dục đại cương: 12 Tín chỉ

  Khối kiến thức các môn học thuộc nhóm Tin học do khoa đề xuất : 4 TC

  STT

  Mã môn học

  Tên học phần

  Số tín chỉ

  Mã MH trước,

  MH tiên quyết

  1.  

  ITAP143852

  Tin học ứng dụng (Adobe Illustrator)

  4(1+3)

  BADR140552

  Tách nhóm TH

  Khối kiến thức các môn học thuộc nhóm Khoa học xã hội – nhân văn (SV chọn 06TC trong các môn học sau):

  STT

  Mã môn học

  Tên học phần

  Số tín chỉ

  Mã MH trước,

  MH tiên quyết

  1.  

  CSVH230338

  Cơ sở văn hoá Việt Nam

  2

  Không MH tiên quyết

  1.  

  INLO220405

  Nhập môn Xã hội học

  2

  Không MH tiên quyết

  1.  

  ENPS220591

  Tâm lý học kỹ sư

  2

  Không MH tiên quyết

  1.  

  SYTH220491

  Tư duy hệ thống

  2

  Không MH tiên quyết

  1.  

  LESK120190

  Kỹ năng học tập đại học

  2

  Không MH tiên quyết

  1.  

  PLSK120290

  Kỹ năng xây dựng kế hoạch

  2

  Không MH tiên quyết

  1.  

  WOPS120390

  Kỹ năng làm việc trong môi trường kỹ thuật

  2

  Không MH tiên quyết

  1.  

  REME320690

  Phương pháp nghiên cứu khoa học

  2

  Không MH tiên quyết

  Khối kiến thức các môn học tự chọn đại cương khác do khoa đề xuất (SV chọn 02TC trong các môn học sau):

  STT

  Mã môn học

  Tên học phần

  Số tín chỉ

  Mã MH trước,

  MH tiên quyết

  1.  

  AEST220252

  Mỹ học

  2

  Không MH tiên quyết

  1.  

  PPHO224052

  Nhiếp ảnh

  2(1+1)

  Không MH tiên quyết Mời chuyên gia

  Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  gồm 12 TC

  Cơ sở ngành : (Sinh viên chọn 02 TC học phần theo chuyên ngành của mình)

  STT

  Mã môn học

  Tên học phần

  Số tín chỉ

  Mã MH trước,

  MH tiên quyết

   

  1.  

  DRLA423752

  Bố cục trang trí

  2

  BADR140552

  1.  

  COSC224352

  Khoa học màu sắc

  2

  Không MH tiên quyết

  Kiến thức chuyên ngành (Sinh viên chọn 10 TC học phần theo chuyên ngành của mình)

  STT

  Mã môn học

  Tên học phần

  Số tín chỉ

  Mã tiên quyết

  1.  

  UNDP324652

  Đồ án thiết kế đồng phục

  2

  FUFA231352,

  BSPM241252

  1.  

  CWDP324752

  Đồ án Thiết kế thời trang trẻ em

  2

  FUFA231352,

  BSPM241252

  1.  

  SWFD324852

  Đồ án Thiết kế thời trang thể thao

  2

  FUFA231352,

  BSPM241252 FUFA130952

  1.  

  UWDP324952

  Đồ án Thiết kế thời trang lót

  2

  FUFA231352,

  BSPM241252

  1.  

  JADE325052

  Đồ án thiết kế áo khoác

  2

  FUFA231352,

  BSPM241252

  1.  

  FABR325152

  Xây dựng thương hiệu

  2

  Không MH tiên quyết

  1.  

  VIME324152

  Nghệ thuật trưng bày sản phẩm

  2

  Không MH tiên quyết

  1.  

  MAUP314452

  Trang điểm

  1

  Không MH tiên quyết

  1.  

  PMAU214952

  TH trang điểm

  1

  Không MH tiên quyết Tách nhóm TH

  C –Kiến thức liên ngành:

  Sinh viên có thể chọn 6 tín chỉ liên ngành để thay thế cho các môn học chuyên ngành trong phần tự chọn:

  -        Xem danh sách các môn học được đề xuất trong phần Phụ lục, hoặc

  -        Sinh viên có thể tự chọn các môn học nằm ngoài danh sách được đề xuất trên tinh thần các môn học hỗ trợ hướng phát triển nghề nghiệp sau này. SV nên nhờ tư vấn thêm từ Ban tư vấn để có sự lựa chọn phù hợp.

  D – Các môn học MOOC (Massive Open Online Cources):

  Nhằm tạo điều kiện tăng cường khả năng tiếp cận với các chương trình đào tạo tiên tiến, SV có thể tự chọn các khóa học online đề xuất trong bảng sau để xét tương đương với các môn học có trong chương trình đào tạo:

  STT

  Mã môn học

  Tên môn học

  Số tín chỉ

  Môn học được xét tương đương MOOC (đường link đăng ký)

  1.  

  DIPR324752

  Nghệ thuật trưng bày sản phẩm

  2

  Visual Merchandising and Display http://www.arts.ac.uk/fashion/courses/short-courses/online-courses

  1.  

  ACDE321952

  Thiết kế phụ trang

  2(1+1)

  Fashion Accessories

  http://www.arts.ac.uk/fashion/courses/short-courses/online-courses

  1.  

  BAIL131052

  Vẽ Minh họa thời trang cơ bản

  3(1+2)

  Fashion Illustration

  http://www.arts.ac.uk/fashion/courses/short-courses/online-courses

  1.  

  UWDP324952

  Đồ án Thiết kế thời trang lót

  2

  Lingerie and Swimwear Design

  http://www.arts.ac.uk/fashion/courses/short-courses/online-courses

  1.  

  TDFF121552

  Vẽ kỹ thuật thiết kế thời trang

  2(1+1)

  Fashion Design Technical Drawing https://www.fashionexpresslearning.co.uk/online-fashion-tech.aspx

  8. Kế hoạch giảng dạy

  Các môn không xếp vào kế hoạch giảng dạy, Phòng Đào tạo sẽ mở lớp trong các học kỳ để sinh viên tự lên kế hoạch học tập:

  STT

  Mã môn học

  Tên môn học

  Số tín chỉ

  Mã MH trước,

  MH tiên quyết

  1.  

  LLCT150105

  Những NLCB của CN Mác – Lênin

  5

  1.  

  LLCT230214

  Đường lối cách mạng của ĐCSVN

  3

  1.  

  LLCT120314

  Tư tưởng Hồ Chí Minh

  2

  1.  

  PHED110613

  Giáo dục thể chất 2

  1

  1.  

  PHED130715

  Giáo dục thể chất 3

  3

  Học kỳ 1:

  TT

  Mã MH

  Tên MH

  Số TC

  Mã MH trước,

  MH tiên quyết

  1.  

  GELA220405

  Pháp luật đại cương

  2

   Không

  1.  

  MATH133401

  Toán ứng dụng

  3

   Không

  1.  

  ARTH130152

  Lịch sử mỹ thuật

  3

   Không

  1.  

  ITFD130352

  Nhập môn ngành TKTT

  3(2+1)

   Không

  1.  

  BGRA130752

  Hình họa cơ bản

  3(1+2)

   Không

  1.  

  BADR140552

  Vẽ mỹ thuật căn bản

  3(1+2)

   Không

  1.  

  FAMA131152

  Vật liệu thời trang

  3

   Không

  1.  

  PBSE113352

  TH may căn bản

  1

   Không

  Tổng

  21

   

  1.  

  PHED110513

  Giáo dục thể chất 1

  1

  Học kỳ 2:

  TT

  Mã MH

  Tên MH

  Số TC

  Mã MH trước,

  MH tiên quyết

  1.  

  BAIL131052

  Vẽ Minh họa thời trang cơ bản

  3(1+2)

   Không

  1.  

  TDFF121552

  Vẽ kỹ thuật thiết kế thời trang

  2(1+1)

   Không

  1.  

  WCHI120252

  Lịch sử trang phục 1

  2

   Không

  1.  

  AADR230652

  Vẽ mỹ thuật nâng cao

  3(1+2)

   BADR140552

  1.  

  Chọn 2 trong số các môn học (KHXH-NV)

  04

   

  1.  

  Chọn 1 trong các môn học (KTGD cơ sở ngành):

  02

  1.  

  Chọn 1 trong các môn học (KTGDĐC khác do khoa đề xuất)

  02

  Tổng

  19

  Học kỳ 3:

  TT

  Mã MH

  Tên MH

  Số TC

  Mã MH trước,

  MH tiên quyết

  1.  

  PADW223152

  TH hình họa nâng cao

  2

   BGRA130452

  1.  

  FUFA231352

  Nền tảng thiết kế thời trang

  3(2+1)

  FUFA130952, BAIL131052, TDFF121552

  1.  

   BSPM241252

  Thiết kế rập căn bản

  4(2+2)

  Không

  1.  

  BASP233452

  TH may trang phục căn bản

  3

  PBSE113352

  1.  

  PRVI220752

  Nguyên lý thị giác

  2(1+1)

  Không

  1.  

  ECHI220352

  Lịch sử trang phục 2

  2

  Không

  1.  

  ASEN222852

  Chuyên đề 1 (chuyên gia)

  2

  Không

  Tổng

  19

  Học kỳ 4:

  TT

  Mã MH

  Tên MH

  Số TC

  Mã MH trước,

  MH tiên quyết

  1.  

   ADIL331152

  Vẽ Minh họa thời trang nâng cao

  3(1+2)

  BAIL131052,

  1.  

  DPM241652

  Thiết kế rập nâng cao

  4(2+2)

  BSPM241252

  1.  

  AASP333552

  TH may trang phục nâng cao

  3

  BASP233452

  1.  

  MAHA241452

  Xử lý chất liệu

  4(1+3)

  FUFA130952

  1.  

  FAPR312052

  Đồ án thiết kế thời trang nam

  1

  FDDF341752,

  1.  

  Chọn 1 trong số các môn học (KHXH-NV)

  02

  Tổng

  16

  Học kỳ 5:

  TT

  Mã MH

  Tên MH

  Số TC

  Mã MH trước,

  MH tiên quyết

  1.  

  FDDF341752

  Thiết kế thời trang trên dressform

  4(1+3)

  Không,

  1.  

  ITAP144052

  Tin học ứng dụng (Adobe Illustrator)

  4(1+3)

   Không

  1.  

  PSKE323052

  TH ký họa

  2

  Không,

  1.  

  ACDE321952

  Thiết kế phụ trang

  2(1+1)

  FUFA231352, AADR230652,

  BSPM241252 

  1.  

  PACD321652

  TH thiết kế phụ trang

  2

  BASP233452

  1.  

  Chọn 2 trong các môn học sau (KTGD chuyên ngành):

  04

  Tổng

  16

  1.  

  SSFT322952

  Chuyên đề 2 (ngoại khóa )

  2

   

  Học kỳ 6:

  TT

  Mã MH

  Tên MH

  Số TC

  Mã MH trước,

  MH tiên quyết

  1.  

  FMAK423652

  Marketing thời trang

  2

  Không

  1.  

  FSOR332652

  Tổ chức show diễn

  3(2+1)

  Không

  1.  

  FABU332752

  Kinh doanh thời trang

  3

  Không

  1.  

  FAPR312152

  Đồ án thiết kế thời trang nữ

  1

  FDDF341752,

  1.  

  CAFD341852

  Thiêt kế rập trên máy tính

  4(1+3)

  ADPM241652,

  ACDE321952

  1.  

  Chọn 2 trong các môn học sau (KTGD chuyên ngành):

  4

  Tổng

  18

  Học kỳ 7:

  TT

  Mã MH

  Tên MH

  Số TC

  Mã MH trước,

  MH tiên quyết

  1.  

  FAPR412252

  Đồ án thiết kế thời trang ấn tượng

  1

  FDDF341752, BAIL131052, MAHA241452

  1.  

  POPR312352

  Đồ án trình bày Portfolio

  1

  Không

  1.  

  GRPR423352

  Thực tập tốt nghiệp

  2

  Các môn TKTT

  1.  

  Chọn 1 trong các môn học sau (KTGD chuyên ngành):

  2

  Tổng

  6

  Học kỳ 8:

  TT

  Mã MH

  Tên MH

  Số TC

  Mã MH trước,

  MH tiên quyết

  1.  

  FPFD473752

  Khóa luận tốt nghiệp

  07

  Đạt kỳ thi kiểm tra năng lực “Qualified exam”

  Tổng

  07

  9. Mô tả vắn tắt nội dung và khối l­ượng các học phần

  9.1. <Tên học phần>                                                                                                  <n>tín chỉ

  Phân bố thời gian học tập: n(a/b/c)

  (trong đó-        a: số tín chỉ lý thuyết trên lớp

  b: số tín chỉ học tại phòng LAB, hay thực tập máy tính, hay thực hành xưởng, nếu không có ghi 0;

  c: số tín chỉ tự học, c = n x 2) 

  Môn học trước: (chỉ ghi tên học phần tiên quyết nếu có, nếu không có thì ghi ”không”)

  Môn học tiên quyết: (chỉ ghi tên học phần tiên quyết nếu có, nếu không có thì ghi ”không”)

  Môn học song hành: (chỉ ghi tên học phần tiên quyết nếu có, nếu không có thì ghi ”không”)

  Tóm tắt nội dung học phần: ……

  A.PHẦN BẮT BUỘC

  9.1 Kiến thức giáo dục đại cương:

  1. Những NL cơ bản của CN Mác-Lênin                                                                             5

  Phân bố thời gian học tập:   5(5/0/10)

  Điều kiện tiên quyết:    Sinh viên năm thứ nhất trình độ Đại học, cao đẳng. 

  Tóm tắt nội dung học phần:          

  Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức: Khái lược về CN Mác – Lênin và một số vấn đề chung của môn học; Những nội dung cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận triết học của CN Mác – Lênin; Học thuyết kinh tế của CN Mác – Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; Những nội dung cơ bản thuộc lý luận của CN Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội và 1chương khái quát chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng.

  10. Cơ sở vật chất phục vụ học tập
  10.1. Các xưởng, phòng thí nghiệm và các hệ thống thiết bị thí nghiệm quan trọng

  STT

  Tên xưởng/phòng

  Số lượng

  1

  Xưởng hình họa 1

  01

  2

  Xưởng hình họa 2

  01

  3

  Xưởng TKTT

  01

  4

  Xưởng Cắt

  01

  5

  Xưởng may

  05

  6

  Xưởng công nghệ

  01


  10.2. Thư­ viện, trang Web

  STT

  Thư­ viện, trang WEB

  Ghi chú

  1

  Thư viện

  Sử dụng thư viện trường

  2

  Tủ sách chuyên ngành Khoa Công nghệ may & TT

  Sách chuyên ngành CN may & TKTT

  3

  www.vinatex.com.vn

  Giới thiệu về ngành may mặc Việt Nam và thường xuyên cập nhật các thông tin về ngành

  4

  www.textileasia-business.com

  Cung cấp các thông tin về ngành vải sợi may mặc tại  khu vực châu Á, những bài báo, tin tức liên quan

  5

  www.vogue.com

  Cung cấp thông tin, bài viết về các xu hướng thời trang thế giới

  6

  www.fashion-era.com

  Cung cấp thông tin, bài viết về lịch sử thời trang

  7

  www.fashion.net

  Cung cấp thông tin về các xu hướng thời trang mới nhất, thông tin về các nhà thiết kế nổi tiếng

  8

  www.ftv.com

  Cung cấp thông tin về các xu hướng thời trang

  9

  www.fashiontrendsetter.com

  Cung cấp thông tin về các xu hướng thời trang

  10

  www.vmode.vn

  Cung cấp thông tin về các xu hướng phát triển ngành

  11

  www.thoitrang.com

  Giới thiệu các mẫu mã thời trang thuộc nhiều loại trang phục khác nhau

  12

  www.stylist.vn

  Giới thiệu các phong cách thời trang khác nhau

  13

  www.fashioncampus.it

  Cung cấp thông tin về các xu hướng thời trang mới nhất

  14

  www.elle.com

  Cung cấp thông tin về các xu hướng thời trang mới nhất

  10.3. Đường linh các chương trình đào tạo của các trường nước ngoài

  https://www.nafa.edu.sg/

  http://www.bunka-fc.ac.jp/en/programs.html

  https://www.shiksha.com/design/fashion-design/course/b-sc-in-fashion-design-madras-institute-of-fashion-technology-vadapalani-chennai-251910
  11.
  H­ướng dẫn thực hiện ch­ương trình

  1. Chương trình đào tạo được triển khai theo quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ hiện hành của Bộ GD&ĐT và của trường ĐH SPKT Tp.HCM.

  Giờ quy định tính như sau:

                          1 tín chỉ           = 15 tiết giảng dạy lý thuyết hoặc thảo luận trên lớp

                                                  = 30 giờ thí nghiệm hoặc thực hành

                                                  = 45 giờ tự học

                                                  = 45 ¸ 90 giờ thực tập tại cơ sở.

                                                  = 45 ¸ 60 giờ thực hiện đồ án, khoá luận tốt nghiệp.

  Số giờ củamôn học là bội số của 15.

  1. Chuẩn đầu ra ngoại ngữ được Hội đồng Khoa học Đào tạo trường quyết định vào đầu các khóa tuyển sinh. Trong thời gian học tập, Nhà trường sẽ kiểm soát sự phát triển trình độ ngoại ngữcủa sinh viên qua từng năm học để quyết định số tín chỉ các môn học trong học kỳ mà SV được phép đăng ký. SV có thể tự học hoặc đăng ký theo học chương trình phát triển năng lực ngoại ngữ theo đề án của Nhà trường.

  Hiệu tr­ưởng                                                                                       Trưởng khoa


  PHỤ LỤC CÁC MÔN HỌC LIÊN NGÀNH

  STT

  Mã môn học

  Tên học phần

  Số tín chỉ

  Lưu ý

  1.  

  GQMA331351

  Quản lý chất lượng trang phục

  3

  Liên ngành CN may

  1.  

  BCOM321906

  Giao tiếp trong kinh doanh

  2

  Liên ngành Kinh tế

  1.  

  ECOM421308

  Thương mại Điện tử

  2

  Liên ngành Kinh tế

  1.  

  SHTT 224156

  Luật sở hữu trí tuệ                        

  2

  1.  

  PRGD 323556

  Phối cảnh trong thiết kế, quảng cáo, minh họa

  2(1+1)

  1.  

  CADE 434556

   Thiết kế 9 (Thiết kế lịch, Thiệp)

  3(1+2)

  1.  

  ADDE 434656

  Thiết kế 10 (Thiết kế quảng cáo)

  3(1+2)

  1.  

  TYPO 443956

  Nghệ thuật chữ

  4(2+2)

  1.  

  BRDE 434056

  Thiết kế 3 (TK ấn phẩm nhận diện thương hiệu)

  3(1+2)

  5

  BPLA121808

  Kế hoach khởi nghiệp

  2

   

  6

  CUSM321006

  Quan hệ quản trị khách hàng

  2

   

  Xuất nhập khẩu hàng may mặc

  2

  IGTN426151

  Đàm phán KD hàng may mặc

  2

  SCMA430709

  Quản trị chuỗi cung ứng    

  2

  PSFD320951

  Tâm lý học kinh doanh

  2

TUYỂN SINH 2024

>> CÔNG NGHỆ MAY  (AUN-QA)

Chỉ tiêu: 160 SV

>> THIẾT KẾ THỜI TRANG 

Chỉ tiêu: 60 SV

>> QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG & DỊCH VỤ ĂN UỐNG

Chỉ tiêu: 60 SV

Xem chi tiết tại website tuyển sinh tại ĐÂY

--------------------------------------------------------------------

Truy cập tháng:4,138

Tổng truy cập:28,381

 

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM - Khoa Thời trang và Du lịch

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84-028) 38960640 hoặc (+84-028) 38968641 #8380 (VP), #8381, 8382, 8383 (BCN)
Fax: (+84 - 028) 38964922
E-mail: fft@hcmute.edu.vn

FANPAGE >>> GROUP KHOA